Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden – Duotone Interior Concepts

Artikel 1. Algemeen
1.1 Duotone Interior Concepts is gespecialiseerd in interieurontwerp, meubelontwerp en bouwbegeleiding en geeft uitvoering aan opdrachten; Duotone Interior Concepts is ingeschreven bij de KvK onder nummer 77012283.
1.2 Opdrachtgever is de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Duotone Interior Concepts onderhandelt over de totstandkoming van de Overeenkomst en/of met wie. Duotone Interior Concepts de Overeenkomst sluit.
1.3 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding, aanbieding, offerte, advies, dienstverlening en overeenkomst van opdracht tussen Duotone Interior  Concepts en een Opdrachtgever.
1.4 Wijzigingen, afwijkingen of aanvullingen van deze voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien en voor zover Duotone Interior Concepts deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.
1.5 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever
wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.6 Indien één of meer bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Duotone Interior Concepts en Opdrachtgever zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
1.7 Indien Duotone Interior Concepts niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Duotone Interior Concepts in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
1.8 Slechts personen die daartoe volgens het handelsregister van de Kamer van Koophandel bevoegd zijn, zijn bevoegd rechtshandelingen te
verrichten namens Duotone Interior Concepts. Rechtshandelingen verricht door andere dan daartoe bevoegde personen, kunnen slechts tegen Duotone Interior Concepts en derden worden ingeroepen indien Duotone Interior Concepts deze schriftelijk heeft bekrachtigd.
1.9 Duotone Interior Concepts is te allen tijde bevoegd wijzigingen in, dan wel aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden aan te brengen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zullen verder van toepassing zijn. De wijziging wordt gecommuniceerd indien mogelijk middels e-mail aan Opdrachtgever en worden eveneens gepubliceerd op de website.
1.10 Deze Algemene Voorwaarden gelden mede ten behoeve van een ieder die door Duotone Interior Concepts wordt ingeschakeld, en ieder voor wiens handelen of nalaten Duotone Interior Concepts aansprakelijk is of kan zijn.

Artikel 2. Offertes
2.1 De door Duotone Interior Concepts gemaakte offertes zijn vrijblijvend. De in de offerte opgenomen prijsberekeningen en voorwaarden gelden uitsluitend voor de opgegeven diensten en/of zaken. Wanneer een offerte een beperkte geldigheidsduur heeft, of onder andere voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in de offerte vermeld.
2.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvend offerte door Opdrachtgever, behoudt Duotone Interior Concepts zich het recht voor de offerte onverwijld na ontvangst van de aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
2.3 Duotone Interior Concepts kan niet aan haar offerte worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2.4 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW heffingen van overheidswege en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, zoals reis- en verblijfkosten evenals verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
2.5 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod, dan is Duotone Interior Concepts daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet volgens deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Duotone Interior Concepts schriftelijk anders aangeeft.
2.6 Een samengestelde prijsopgave verplicht Duotone Interior Concepts niet tot het verrichten van een deel van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
2.7 Alle bij de offerte verstrekte informatie, illustraties, tekeningen, kleur, maten en/of gewicht, gegevens, (technische en/of chemische) specificaties, en/of andere kenmerken gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst.
2.8 Indien een offerte (mede) gebaseerd is op informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt, is de Opdrachtgever verantwoordelijk voor de volledigheid en de nauwkeurigheid van de informatie. De gevolgen van het geven van onvolledige en/of onnauwkeurige informatie, waaronder mede wordt begrepen informatie niet overeenkomend met de werkelijkheid, komt voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 3
Opdracht, contractsduur en uitvoering 3.1 De overeenkomst komt tot stand zodra Duotone Interior Concepts de opdracht van Opdrachtgever schriftelijk heeft bevestigd of zodra Opdrachtgever de door Duotone Interior Concepts uitgebrachte offerte binnen de daarin gestelde termijn in zijn geheel schriftelijk of elektronisch heeft aanvaard.

3.2 De overeenkomst tussen Duotone Interior Concepts en Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
3.3 Duotone Interior Concepts heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
3.4 Indien door Duotone Interior Concepts of door haar ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten (waaronder gas, water en elektra).
3.5 Duotone Interior Concepts is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte, bijvoorbeeld per maand, afzonderlijk te factureren. Indien door ons een begin van uitvoering is gemaakt en/of indien door de wederpartij een aanbetaling heeft plaatsgevonden naar aanleiding van een door ons toegezonden schriftelijk stuk, dan geldt de inhoud van dit stuk als hetgeen tussen partijen is overeengekomen.
3.6 Duotone Interior Concepts kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die voor haar van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Duotone Interior Concepts op grond van dit onderzoek gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, kan Duotone Interior Concepts een aanvraag weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden verbinden waaronder bijvoorbeeld het door Opdrachtgever verstrekken van zekerheden ter zake van de tijdige voldoening van zijn verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

Artikel 4
 Wijziging overeenkomst; prijsverhoging 4.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is deze te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van opdrachtgever, wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Duotone Interior Concepts zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
4.2 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is Duotone Interior Concepts gerechtigd daaraan pas uitvoering te geven nadat Duotone Interior Concepts en Opdrachtgever akkoord zijn gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Duotone Interior Concepts op en is voor de  Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
4.3 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Duotone Interior Concepts een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden.
4.4 Indien Duotone Interior Concepts met Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, is Duotone Interior Concepts niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijzen of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
4.5 Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend Opdrachtgever die een beroep toekomt op afdeling.
6.5.3 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Duotone Interior Concepts dan alsnog bereid is om de overeenkomst zoals oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren of de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Duotone Interior Concepts rustende verplichting ingevolge de wet.

Artikel 5. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst!
5.1 Duotone Interior Concepts is gerechtigd de Overeenkomst met Opdrachtgever zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien Opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen.
5.2 Duotone Interior Concepts is gerechtigd de Overeenkomst met Opdrachtgever zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk niet verder uit te voeren of de uitvoering op te schorten indien Opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen, komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld, door hem of tegen hem faillissement is aangevraagd, surséance van betaling aanvraagt, zijn
bedrijf staakt of aan een derde overdraagt, wordt ontbonden of op al zijn zaken of een gedeelte daarvan beslag wordt gelegd.
5.3 De in dit artikel genoemde rechten gelden onverminderd de overige rechten van Duotone Interior Concepts die voortvloeien uit de met Opdrachtgever gesloten overeenkomst en zonder dat Duotone Interior Concepts ter zake tot enige vorm van
schadevergoeding gehouden is.
5.4 Indien Opdrachtgever een opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Artikel 6Verplichtingen, rechten en werkwijze
6.1 Duotone Interior Concepts heeft het recht de illustraties, foto’s, folders, logo’s en andere vormgeving te gebruiken voor promotie, zoals bijvoorbeeld op haar website, weblog, social media en/of beurspresentatie.

Artikel 7. Inschakeling derden
7.1 Duotone Interior Concepts gerechtigd om de opdracht geheel of gedeeltelijk door een derde te laten uitvoeren. Opdrachtgever stemt bij aanvang van de opdracht bij voorbaat in met de overdracht door Duotone Interior Concepts aan die derde van rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de door Duotone Interior Concepts met Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en).

Artikel 8. Verplichtingen Opdrachtgever
8.1 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Duotone Interior Concepts aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Duotone Interior Concepts worden verstrekt. Indien Opdrachtgever langer dan dertig (30) dagen in gebreke blijft met het aanleveren van de voor de uitvoering van de
overeenkomst benodigde gegevens, heeft Duotone Interior Concepts het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende
extra kosten volgens de dan gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat Opdrachtgever de gegevens aan Duotone Interior Concepts ter beschikking heeft gesteld.
8.2 Indien door verhindering van de wederpartij overeengekomen werkzaamheden en/of leveringen niet op de overeengekomen tijd kunnen worden uitgevoerd, is de wederpartij verplicht de daaruit voortvloeiende kosten en schade aan Duotone Interior Concepts te vergoeden.
8.3 Opdrachtgever is niet gerechtigd geleverde zaken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, foto’s, films, software en (elektronische) bestanden, openbaar te maken buiten zijn familie- en vriendenkring en/of op commerciële basis, tenzij anders is overeengekomen.
8.4 Opdrachtgever is niet gerechtigd geleverde zaken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, foto’s, films, software en (elektronische) bestanden, op te sturen naar wedstrijden, tenzij hij hiervoor schriftelijke toestemming van Duotone Interior Concepts heeft gekregen.
8.5 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om digitale bestanden te bewerken of andereuitsneden te maken dan aangeleverd door Duotone Interior Concepts.
8.6 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om geleverde zaken, zoals ook ontwerpen, schetsen, tekeningen, foto’s, films, software en (elektronische) bestanden, zonder naamsvermelding van Duotone Interior Concepts te gebruiken, tenzij anders is overeengekomen.
8.7 Indien Opdrachtgever in strijd handelt met de verplichtingen uit deze bepaling verbeurt Opdrachtgever per overtreding een direct opeisbare boete ter hoogte van € 2.000,-.

Artikel 9. Levering
9.1 De door Duotone Interior Concepts opgegeven leveringstermijnen zijn streefdata en hebben absoluut niet de strekking fataal te zijn. Alle door Duotone Interior Concepts genoemde (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het offreren of sluiten van de Overeenkomst bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen.
9.2 Indien een levertermijn is overeengekomen, gaat deze termijn in op de dag waarop alle in verband met de uitvoering van de Overeenkomst naar het oordeel van Duotone Interior Concepts noodzakelijke informatie, zaken en gegevens in het juiste formaat door de Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld en aan de overige noodzakelijke formaliteiten is voldaan waaronder mede wordt verstaan een overeengekomen aanbetaling. De levertermijn is gebaseerd op ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst of het doen van een Aanbod geldende omstandigheden.
9.3 Naast de op het moment van de bevestiging van de Overeenkomst dan wel op het moment van ondertekening van de Overeenkomst bekende omstandigheden, is de levertijd mede gebaseerd op een tijdige levering van door Duotone Interior Concepts bij derde partijen bestelde zaken. In het geval er sprake is van vertraging, dan wordt de leveringstermijn voor zover noodzakelijk dienovereenkomstig evenredig verlengd.
9.4 Vertraging in de levering kan in geen geval aanleiding geven tot boete, schadevergoeding, vergoeding van andere kosten, vernietiging of ontbinding van de Overeenkomst, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Duotone Interior Concepts. Een niet tijdig verrichte levering geeft de Opdrachtgever niet het recht om enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting niet na te komen.
9.5 Wijziging(en) van de Overeenkomst en/of van de omstandigheden, meer- dan wel minder werk, overmacht, uitbreiding of inperking, opschorting, verzuim, kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen levertermijn door Duotone Interior Concepts wordt overschreden. Duotone Interior Concepts heeft in al deze gevallen het recht om de levertermijn te verlengen naar redelijkheid en billijkheid.
9.6 Bij overschrijding van een tussen Partijen uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen fatale levertermijn dient de Opdrachtgever Duotone Interior Concepts schriftelijk in gebreke te stellen. Duotone Interior Concepts dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering aan de Overeenkomst te geven.
9.7 Indien de uitvoering van de Overeenkomst door Duotone Interior Concepts niet binnen de overeengekomen levertermijn, niet zijnde een fatale levertermijn, kan plaatsvinden of plaatsvindt, zal Duotone Interior Concepts de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk de levertermijn opgeven, waarbinnen de Overeenkomst wordt opgeleverd.
9.8 Duotone Interior Concepts heeft het recht de uitvoering van de Prestatie ter zake de volgende fase op te schorten totdat de Opdrachtgever haar (betalings)verplichtingen conform voorgaande fase volledig heeft voldaan, dan wel daarvoor zekerheid heeft verstrekt.

Artikel 10. (Op)levering van advies c.q. consultancy en ontwerp werkzaamheden en
aanverwante c.q. gerelateerde werkzaamheden
10.1 Duotone Interior Concepts stelt de door haar opgestelde werken, waaronder mede wordt verstaan documenten, tekeningen, illustraties, en andere ontwerpen aan de Opdrachtgever ter beschikking door het toesturen van de werken per e-mail zoals door Opdrachtgever is opgegeven, tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
10.2 Het bewijs van verzending strekt tot bewijs van het aanbod van levering.
10.3 Uiterlijk binnen 7 dagen na toezending dient de Opdrachtgever eventuele opmerkingen, vragen, klachten c.q. tekortkomingen aan Duotone Interior Concepts schriftelijk en duidelijk gemotiveerd kenbaar te maken. Indien nodig, dient de Opdrachtgever Duotone Interior Concepts gelegenheid te geven om op de gestelde vragen, opmerkingen, klachten en of tekortkomingen te reageren en/of aan te passen, te verbeteren of toe te voegen.
10.4 Indien het werk in fasen en/of onderdelen worden geleverd, doet de niet-acceptatie van een bepaalde fase en/of onderdeel niets af aan de acceptatie van een eerdere fase en/of een ander onderdeel.

Artikel 11. Transport/verzending
11.1 Tenzij uitdrukkelijk anders tussen Partijen is overeengekomen geschiedt de levering van zaken “Ex Works” (EXW). De Opdrachtgever dient de zaken zelf op te halen en/of zelf het transport te verzorgen. Duotone Interior Concepts heeft aan haar leveringsplicht
voldaan op het moment dat Duotone Interior Concepts aan de Opdrachtgever heeft meegedeeld dat de zaken voor afhaling gereed staan. Het risico van verlies en beschadiging gaat op dat moment over op Opdrachtgever. De Opdrachtgever is verplicht de zaken terstond doch in ieder geval binnen 3 werkdagen af te (doen) halen nadat Duotone Interior Concepts de Opdrachtgever heeft meegedeeld dat de zaken voor afhaling gereed staan. Indien de Opdrachtgever de zaken niet tijdig afneemt, is de Opdrachtgever verplicht stockingfee aan Duotone Interior Concepts te betalen ter hoogte van 15% van de totale som van de door de Opdrachtgever bestelde zaken per week, waarbij en gedeelte van een week als hele week gerekend wordt.
11.2 Duotone Interior Concepts kan eveneens met de Opdrachtgever overeenkomen dat Duotone Interior Concepts of een derde voor het transport c.q. verzending van de zaken zal zorgdragen. Het transport van de zaken geschiedt immer voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Duotone Interior Concepts is nimmer aansprakelijk voor verlies, beschadiging of tenietgaan van de zaken gedurende het transport.
11.3 Het transport c.q. de verzending zal door een door Duotone Interior Concepts ingeschakelde derde plaats vinden. De Opdrachtgever dient de verzendinstructies direct bij het sluiten van de Overeenkomst (c.q. het accepteren van de Offerte, dan wel het plaatsen van een Order) aan Duotone Interior Concepts te doen toekomen. Duotone Interior Concepts heeft aan haar leveringsplicht voldaan door de zaken aan de
Opdrachtgever aan te bieden. De zaken worden geacht te zijn aangeboden doordat de ingeschakelde transporteur de zaken aanbiedt op het door de Opdrachtgever aangegeven adres. Het rapport van degene die het vervoer heeft verzorgd, vormt het volledige bewijs van aanbod tot levering.
11.4 De Opdrachtgever draagt alle kosten, alsmede aanverwante kosten waaronder verzekeringskosten, van de verzending c.q. transport tenzij schriftelijk anders tussen Partijen is overeengekomen. Bij overschrijding van de door Duotone Interior Concepts vermelde leveringstermijn is de Opdrachtgever nimmer gerechtigd te weigeren om zaken in ontvangst te nemen. Eventuele extra kosten in verband met meerdere
afleverpogingen komen voor rekening van de Opdrachtgever. Indien de Opdrachtgever de zaak niet afneemt of niet tijdig afneemt, is de Opdrachtgever verplicht stockingfee of wachtgeld aan Duotone Interior Concepts te betalen ter hoogte van 15% van de totale som van de door de Opdrachtgever bestelde zaken per week, waarbij en gedeelte van een week als hele week gerekend wordt.

Artikel 12. Prijs en betalingsvoorwaarden
12.1 Duotone Interior Concepts is altijd gerechtigd te vorderen dat 50% van de
overeengekomen prijs bij vooruitbetaling wordt voldaan in geval van
Consumentenkoop, en volledige vooruitbetaling te vorderen in alle andere gevallen.
Duotone Interior Concepts is niet eerder gehouden (verdere) uitvoering te geven aan
de Overeenkomst voor zolang de Opdrachtgever in gebreke is met voldoening van de
hier bedoelde vooruitbetaling.
12.2 Indien betaling vooraf niet in de Overeenkomst of aanvullende voorwaarden is
bedongen, dienen de door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen te worden
voldaan binnen 14 Dagen na factuurdatum op een door Duotone Interior Concepts aan
te wijzen rekening, tenzij in de Overeenkomst schriftelijk tussen Partijen anders is
overeengekomen. Deelfacturering is te allen tijden mogelijk, tenzij zulks uitdrukkelijk
schriftelijk is uitgesloten. De op de bankafschriften van Duotone Interior Concepts
aangegeven valutadag waarop een betaling is ontvangen geldt als de dag waarop de
betaling is geschied.
12.3 Een bezwaar met betrekking tot een factuur dient binnen 7 Dagen na factuurdatum
schriftelijk aan Duotone Interior Concepts te worden gemeld door het versturen van een
email aan info@duotone-interior.nl. De betalingstermijn wordt door een schriftelijk
kenbaar gemaakt bezwaar niet opgeschort.
12.4 De Opdrachtgever is niet bevoegd op de prijs enig bedrag middels verrekening wegens
korting of wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
12.5 Bij niet tijdige betaling binnen de gestelde termijn behoudt Duotone Interior Concepts
zich het recht voor om administratiekosten ten bedrage van € 25,– in rekening te
brengen.
12.6 Bij niet tijdige betaling door de Opdrachtgever is de Opdrachtgever van rechtswege in
verzuim zonder dat een voorafgaande schriftelijke sommatie en ingebrekestelling nodig
is, na afloop van de betalingstermijn, dan wel in geval van facturering zodra 14 Dagen
zijn verstreken na de factuurdatum. Bij niet tijdige betaling door de Opdrachtgever in
geval van Consumentenkoop, is de Opdrachtgever nadat de Opdrachtgever door
Duotone Interior Concepts is gewezen op de te late betaling en Duotone Interior
Concepts de Opdrachtgever een termijn van 14 Dagen heeft gegund om alsnog aan
zijn betalingsverplichting te voldoen, van rechtswege in verzuim zonder dat een
voorafgaande schriftelijke sommatie en ingebrekestelling nodig is.
12.7 Indien de Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en)
voldoet, zal Duotone Interior Concepts de opeisbare hoofdsom vermeerderen met de
wettelijke handelsrente per maand, een gedeelte van een maand voor een hele
berekend, te berekenen vanaf de initiële vervaldatum tot aan de Dag van algehele
voldoening. Indien er sprake is van Consumentenkoop geldt in plaats van de wettelijke
handelsrente de wettelijke rente.
12.8 Iedere betaling van de Opdrachtgever strekt – indien van toepassing – in de eerste
plaats ter voldoening van de door hem verschuldigde rente, incassokosten en
administratiekosten aan Duotone Interior Concepts, en vervolgens ter voldoening van
de openstaande vorderingen in volgorde van ouderdom.
12.9 Indien de Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, en Duotone
Interior Concepts genoodzaakt wordt incassowerkzaamheden te verrichten teneinde
betaling van de openstaande declaratie af te dwingen, dan is Duotone Interior Concepts
eveneens gerechtigd om alle werkelijk te maken kosten van gerechtelijke en

buitengerechtelijke incasso aan de Opdrachtgever door te berekenen De
buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% over het verschuldigde bedrag,
met een minimum van € 250,–. In geval er sprake is van Consumentenkoop bedragen
de buitengerechtelijke kosten 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over
de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van
€ 40,=.
12.10 Duotone Interior Concepts is tevens gerechtigd om eventuele kosten en/of schade die
ontstaat door de niet tijdige nakoming van de betalingsverplichting van de
Opdrachtgever te vorderen.
12.11 Reclames, klachten of gemelde gebreken ontslaat de Opdrachtgever niet van zijn
betalingsverplichtingen.
Artikel 13. Reclames
13.1 Na levering is het geleverde voor rekening en risico van Opdrachtgever en is Duotone
Interior Concepts niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen, beschadigingen en/of
gebreken die de Opdrachtgever op het tijdstip van de levering redelijkerwijs had moeten
ontdekken.
13.2 Opdrachtgever dient het geleverde uiterlijk bij levering direct te controleren op relevante
en waarneembare gebreken, op hoeveelheid, gewicht of specificatie en eventuele
gebreken terstond schriftelijk te melden bij de transporteur, of op de opleveringsstaat,
op straffe van verval van recht tot reclame.
13.3 Reclames over tekortkomingen c.q. gebreken met betrekking tot het geleverde, die de
Opdrachtgever niet redelijkerwijs had kunnen ontdekken op het tijdstip van levering
dienen door de Opdrachtgever uiterlijk binnen 5 werkdagen na levering schriftelijk te
worden gemeld aan Duotone Interior Concepts.
13.4 Reclames over ernstige gebreken die de Opdrachtgever niet redelijkerwijs had kunnen
ontdekken op het tijdstip van levering alsook niet binnen 5 werkdagen na levering,
dienen door de Opdrachtgever uiterlijk binnen 7 Dagen na ontdekking schriftelijk per
aangetekend schrijven te worden gemeld aan Duotone Interior Concepts.
13.5 Een reclame dient in alle gevallen een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving
vergezeld van beeldmateriaal van de tekortkoming(en) te bevatten, zodat Duotone
Interior Concepts in staat is adequaat te reageren.
13.6 Duotone Interior Concepts verplicht zich om de bij levering schriftelijk geconstateerde
en erkende tekortkomingen c.q. gebreken binnen een redelijke termijn, doch uiterlijk
binnen 3 maanden na datum van levering, te herstellen, een redelijke prijs te crediteren
of voor vervanging zorg te dragen.
13.7 De door Opdrachtgever schriftelijk geconstateerde gebreken en/of tekortkomingen die
het gevolg zijn van de aard, kenmerken c.q. specificatie van de gebruikte materialen
c.q. zaken komen niet voor rekening en risico van Duotone Interior Concepts en worden
door Duotone Interior Concepts derhalve niet hersteld en/of vervangen. Hetzelfde geldt
voor gebreken en/of tekortkomingen die de duurzaamheid en de functionaliteit niet
negatief beïnvloedt en/of voortkomen uit en inherent zijn aan de toepassing van
dergelijke constructies, materialen c.q. zaken. Een geconstateerd gebrek en/of
tekortkoming wordt beoordeeld aan de hand van de voorschriften en kwaliteitseisen
zoals die op het moment van het sluiten van de Overeenkomst golden
13.8 Bij gebreke van het tijdig indienen van een reclame vervallen alle rechten van
Opdrachtgever, waaronder, maar niet uitsluitend, de rechten op vervanging,
schadevergoeding, verrekening en opschorting.
13.9 In geval van een door Duotone Interior Concepts gegrond bevonden klacht over
verrichte werkzaamheden heeft Duotone Interior Concepts de keuze de betreffende
werkzaamheden opnieuw te (laten) verrichten, alles binnen een redelijke termijn en/of
een redelijke vermindering van de prijs te crediteren. Alle kosten, die uitgaan boven de
enkele verplichting zoals omschreven bij punt (I t/m III), zijn voor rekening van
Opdrachtgever. Voor gerepareerde respectievelijk vervangende (onder)delen of
werkzaamheden geldt geen nieuwe garantietermijn maar de lopende garantietermijn.
13.10 Duotone Interior Concepts kan slechts klachten ter zake van verrichte werkzaamheden
in behandeling nemen indien Opdrachtgever niet zelf werkzaamheden met betrekking
tot de klacht heeft uitgevoerd c.q. laten uitvoeren. Geen enkel recht op reclame bestaat:
(i) indien het geleverde of een deel daarvan, aan omstandigheden zijn
blootgesteld die mogelijk de kwaliteit van het geleverde kan beïnvloeden;
(ii) het geleverde of een deel daarvan anderszins onzorgvuldig of
ondeskundig wordt verwerkt, behandeld, opgeslagen en/of gebruikt en/of
niet wordt gebruikt en/of behandeld conform de specificaties c.q. de
instructies van Duotone Interior Concepts, fabrikant en/of derden en/of
conform hetgeen is overeengekomen in de Overeenkomst;
(iii) de zaken reeds zijn vermengd, verwerkt in of met andere (bouw)werken
13.11 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle
vorderingen en verweren jegens Duotone Interior Concepts en door Duotone Interior
Concepts bij de uitvoering betrokken derden, één jaar.
Artikel 14. Garantie
14.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders tussen Partijen is overeengekomen, verstrekt
Duotone Interior Concepts voor door Duotone Interior Concepts geleverde zaken geen

andere garantie dan de garantie die derden op de desbetreffende zaken (aan Duotone
Interior Concepts) verstrekken.
14.2 Bij de verkoop van zaken baseert Duotone Interior Concepts zich op de informatie die
de fabrikant of leverancier van deze zaken verstrekt over de eigenschappen hiervan.
14.3 Indien voor de geleverde zaken door de fabrikant of leverancier een garantie is
afgegeven, zal die garantie op gelijke wijze gelden.
14.4 De opdrachtgever zal geen aanspraken jegens Duotone Interior Concepts kunnen doen
gelden indien zij ter zake van de betreffende gebreken tevens rechtstreeks jegens de
producent en/of fabrikant aanspraken kan doen gelden.
Artikel 15. Annuleren
15.1 De Opdrachtgever kan de overeenkomst alleen schriftelijk annuleren door het sturen
van een e-mail naar info@duotone-interior.nl.
15.2 Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn aan de ontbinding van de Overeenkomst
kosten verbonden, te weten:
• 90% van hetgeen de wederpartij bij uitvoering van de overeenkomst had moeten
betalen indien de annulering van een overeenkomst door de wederpartij
geschiedt, terwijl de leveringsdatum aan de wederpartij is medegedeeld;
• 30% van hetgeen de wederpartij bij uitvoering van de overeenkomst had moeten
betalen indien nog geen leveringsdatum aan de wederpartij is meegedeeld op
het moment van annulering door de wederpartij.
• In geval er sprake is van maatwerk of in geval er bijzondere zaken zijn ontwikkeld
en/of besteld specifiek voor de Opdrachtgever bedragen de annuleringskosten
100% van hetgeen de Opdrachtgever bij uitvoering van de overeenkomst had
moeten betalen, ongeacht de reden of het moment van annuleren.
15.3 De in dit artikel genoemde percentages zijn vaststaand, tenzij Duotone Interior
Concepts redelijkerwijs aannemelijk kan maken dat de daadwerkelijk geleden schade
groter is.
15.4 Ingeval Duotone Interior Concepts op het moment van annuleren reeds kosten
verschuldigd is aan derden, zoals aan toeleveranciers, in verband met uitvoering van
de overeenkomst, dan zullen deze kosten in alle gevallen volledig worden doorbelast
aan de Opdrachtgever, dit naast de vergoeding als bedoeld in lid 2 waarbij het totale
door de Opdrachtgever te betalen bedrag uiteraard nimmer meer zal bedragen dan
hetgeen de Opdrachtgever bij uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen.
Artikel 16. Overmacht
16.1 Duotone Interior Concepts is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit
de overeenkomst indien daartoe verhinderd als gevolg van overmacht, waaronder in
ieder geval wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt
begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop
Duotone Interior Concepts geen invloed kan uitoefenen, onder meer een verhindering
van de personen of middelen tot het uitvoeren van de werkzaamheden van de opdracht,
bijvoorbeeld vanwege ziekte, stakingen of uitsluitingen, overheidsbelemmeringen,
natuurrampen of regelingen die de uitvoering van de werkzaamheden bezwaarlijk
maken, epidemie of pandemie. Betalingsonmacht bij Opdrachtgever, uit welke oorzaak
dan ook, geldt niet als overmacht.
16.2 Duotone Interior Concepts kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de
verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan
twee (2) maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden,
zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
16.3 Opdrachtgever heeft geen recht op vergoeding van schade indien Duotone Interior
Concepts vanwege overmacht de opdracht tijdelijk of definitief niet kan uitvoeren.
16.4 Voor zover Duotone Interior Concepts ten tijde van het intreden van overmacht zijn
verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal
kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte
zelfstandige waarde toekomt, is Duotone Interior Concepts gerechtigd om het reeds
nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De
Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een
afzonderlijke overeenkomst.
16.5 Indien Duotone Interior Concepts ten gevolge van overmacht is verhinderd haar
verbintenissen ten aanzien van een of enkele van haar Opdrachtgevers na te komen,
maar niet de verbintenissen ten aanzien van al haar Opdrachtgevers, is Duotone Interior
Concepts gerechtigd naar eigen keuze te besluiten welke van de verbintenissen en
tegenover welke Opdrachtgever zij zal nakomen, evenals de volgorde waarin dit zal
gebeuren.
Artikel 17. Aansprakelijkheid
17.1 Duotone Interior Concepts is jegens Opdrachtgever nimmer aansprakelijk voor schade,
direct of indirect, aan personen of zaken, uit welke oorzaak dan ook ontstaan
behoudens voor zover Duotone Interior Concepts aansprakelijkheid onder deze
voorwaarden uitdrukkelijk erkent of deze een gevolg is van opzet of grove schuld aan
de zijde van Duotone Interior Concepts.
17.2 Duotone Interior Concepts is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen in het
materiaal dat door de Opdrachtgever ter hand is gesteld.
17.3 Duotone Interior Concepts is niet aansprakelijk voor misverstanden, fouten of
tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun
aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de Opdrachtgever, zoals het niet tijdig
of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.
17.4 Duotone Interior Concepts is niet aansprakelijk voor nalatigheden of fouten van, in
overleg met Opdrachtgever, ingeschakelde derden.
17.5 Duotone Interior Concepts is niet aansprakelijk voor gebreken in offertes van
toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers.
17.6 Duotone Interior Concepts is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen in het
ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever daaraan zijn goedkeuring heeft
gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en daar geen
gebruik van heeft gemaakt, fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de
tekst/gegevens, indien de opdrachtgever het tot stand brengen of laten uitvoeren van
een bepaald(e) model, prototype of proef achterwege heeft gelaten, en deze fouten in
een dergelijk(e) model, prototype of proef wel waarneembaar zouden zijn geweest.
17.7 Voor zover nochtans Duotone Interior Concepts voor schade aansprakelijk kan worden
gehouden, is deze aansprakelijkheid per opdracht beperkt tot maximaal het bedrag van

de door de verzekeraar gedane uitkering, voor zover de aansprakelijkheid door de
aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt.
17.8 Indien de aansprakelijkheid niet wordt gedekt door de aansprakelijkheidsverzekering is
de aansprakelijkheid van Duotone Interior Concepts beperkt tot maximaal de
factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waaruit de
aansprakelijkheid direct is ontstaan. Bij langlopende opdrachten is aansprakelijkheid
beperkt tot maximaal de gemiddelde factuurwaarde gedurende één kalendermaand. De
totale vergoeding voor directe schade nimmer meer zal bedragen dan EUR 10.000,- per
gebeurtenis of serie van gebeurtenissen met een gemeenschappelijke oorzaak.
17.9 Duotone Interior Concepts is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Daaronder
wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de
omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin
van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige
prestatie van Duotone Interior Concepts aan de overeenkomst te laten beantwoorden,
voor zover deze aan Duotone Interior Concepts toegerekend kunnen worden en
redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover
Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe
schade als bedoeld in deze voorwaarden. Duotone Interior Concepts is nimmer
aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde
winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
Artikel 18. Vrijwaring
18.1 Opdrachtgever vrijwaart Duotone Interior Concepts voor eventuele aanspraken van
derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en
waarvan de oorzaak aan anderen dan aan Duotone Interior Concepts toerekenbaar is.
Indien Duotone Interior Concepts uit dien hoofde door derden mocht worden
aangesproken, dan is Opdrachtgever gehouden Duotone Interior Concepts zowel
buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat
geval verwacht mag worden. Mocht Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van
adequate maatregelen, dan is Duotone Interior Concepts, zonder ingebrekestelling,
gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Duotone
Interior Concepts en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico
van Opdrachtgever.
Artikel 19. Eigendomsvoorbehoud
19.1 Alle door Duotone Interior Concepts geleverde zaken, zoals ook ontwerpen, schetsen,
tekeningen, foto’s, films, software en (elektronische) bestanden, blijven eigendom van
Duotone Interior Concepts, totdat Opdrachtgever al zijn (financiële) verplichtingen is
nagekomen waaronder mede wordt begrepen incassokosten, rentes, boetes en/of
schadevergoedingen.
19.2 Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken
door te verkopen, te verpanden of op een andere manier te bezwaren en/of te
vervreemden.
19.3 Leggen derden beslag op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken of willen zij
daarop rechten vestigen of doen gelden, dan moet Opdrachtgever Duotone Interior
Concepts daarvan zo snel als van hem kan worden verwacht, op de hoogte stellen.
19.4 Opdrachtgever is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te
verzekeren of verzekerd te houden tegen brand, ontploffing, waterschade en diefstal en
de polis van deze verzekering op verzoek meteen ter inzage te geven.
19.5 Wil Duotone Interior Concepts haar eigendomsrechten uitoefenen, dan geeft
Opdrachtgever reeds door het afsluiten van de overeenkomst een onvoorwaardelijke
en niet herroepbare toestemming aan Duotone Interior Concepts – of door haar aan te
wijzen derden – om alle locaties waar de eigendommen van Duotone Interior Concepts
zich bevinden te betreden om deze zaken terug te nemen.
19.6 Alle kosten die Duotone Interior Concepts maakt en die verband houden met en
voortvloeien uit het eigendomsvoorbehoud zullen bij de Opdrachtgever in rekening
worden gebracht onverminderd de wettelijke mogelijkheden om de schade, directe en/of
indirecte, op de Opdrachtgever te verhalen, alles te vermeerderen met kosten en de
wettelijke handelsrente. In geval van Consumentenkoop zal de wettelijke rente gelden.
19.7 Indien de Opdrachtgever de verplichtingen zoals gesteld in dit artikel niet of niet volledig
nakomt, zal zij door dit enkele feit per gebeurtenis aan Duotone Interior Concepts een
onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete groot € 2.500,–
verschuldigd zijn voor elke overtreding vermeerderd met € 250,– voor elke Dag dat
deze overtreding voortduurt, onverminderd de wettelijke mogelijkheden om de
daadwerkelijk geleden schade op de Opdrachtgever te verhalen, alles te vermeerderen
met kosten en de wettelijke handelsrente. In geval van Consumentenkoop zal de
wettelijke rente gelden.
Artikel 20. Teruggave ter beschikking gestelde zaken
20.1 Als Duotone Interior Concepts aan Opdrachtgever bij de uitvoering van de
overeenkomst zaken (al dan niet op basis van verhuur) ter beschikking heeft gesteld,
moet Opdrachtgever zorgen voor verantwoordelijk en juist gebruik ervan. Ook tracht
Opdrachtgever schade en diefstal van deze zaken te voorkomen.
20.2 Opdrachtgever zal de ter beschikking gestelde zaken na de overeengekomen duur van
de ter beschikking stelling of op schriftelijk verzoek van Duotone Interior Concepts
binnen veertien (14) dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig
teruggeven. Komt Opdrachtgever deze verplichting niet na, dan zijn alle hieruit
voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
20.3 Als Opdrachtgever, nadat hij een aanmaning heeft ontvangen, alsnog in gebreke blijft,
mag Duotone Interior Concepts de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder
de kosten van vervanging, op Opdrachtgever verhalen.
Artikel 21. Intellectuele eigendom en auteursrechten
21.1 Alle uit de Overeenkomst voortvloeiende intellectuele eigendomsrechten, waaronder
begrepen octrooirechten, databankrechten, modelrechten, auteursrechten en het
voorbereidend materiaal, zoals – maar niet beperkt tot – gebruikte tekeningen, teksten,
modellen, handboeken, monsters, hulpmiddelen, berekeningen en andere documenten
en gegevensdragers die hebben bijgedragen of bij zullen dragen aan de Overeenkomst,
komen toe aan Duotone Interior Concepts. Voor zover een dergelijk recht slechts
verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Duotone Interior
Concepts daartoe bevoegd.

21.2 Alle tot stand gebrachte en uit de Overeenkomst voortvloeiende (originelen van de)
resultaten, zoals ontwerpen, ontwerpschetsen, concepten, adviezen, rapporten,
begrotingen, ramingen, bestekken, werktekeningen, illustraties, foto’s, prototypes,
maquettes, mallen, prototypes, (deel)producten, films, (audio en video)presentaties,
broncodes en andere materialen of (elektronische) bestanden e.d. zijn eigendom van
Duotone Interior Concepts, ongeacht of deze aan de Opdrachtgever of aan derden ter
beschikking zijn gesteld.
21.3 Overdracht, geheel of gedeeltelijk, van de rechten en/of resultaten zoals omschreven
dit artikel, kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden. Indien in de Overeenkomst
overdracht van de rechten en/of resultaten zoals omschreven in dit artikel is
overeengekomen, dan verleent Opdrachtgever hierbij een wereldwijd onaantastbaar
gebruiksrecht inclusief een onbeperkt exploitatierecht en toestemming voor het maken
van bewerkingen ex art. 10 lid 2 Auteurswet aan Duotone Interior Concepts.
21.4 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
een werk van Duotone Interior Concepts openbaar te maken of te verveelvoudigen.
21.5 Opdrachtgever verkrijgt het recht tot gebruik van het resultaat van de Overeenkomst
overeenkomstig de schriftelijk overeengekomen opdracht. Zijn er geen schriftelijke
afspraken gemaakt met betrekking tot het overeengekomen gebruik van het resultaat
van de opdracht, dan blijft het gebruiksrecht beperkt tot eenmalig gebruik, wat
noodzakelijkerwijs voortvloeit uit het doel waarvoor de opdracht (kennelijk) is verstrekt.
Het gebruiksrecht is tijdelijk van aard, niet overdraagbaar en niet-exclusief, tenzij
partijen expliciet schriftelijk anders overeenkomen.
21.6 In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, waaronder begrepen
wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve resultaat, heeft
Duotone Interior Concepts recht op een vergoeding wegens inbreuk op haar rechten
van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium van de Overeenkomst,
althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de
gepleegde inbreuk, onverminderd het recht van Duotone Interior Concepts om volledige
schadevergoeding en/of winstafdracht te vorderen.
21.7 Ongeacht hetgeen is bepaald in de Overeenkomst, komt het door Duotone Interior
Concepts verleende gebruiksrecht te vervallen wanneer:
(i) de Opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de
overeenkomst niet of niet volledig nakomt of anderszins in gebreke is;
(ii) de Overeenkomst voortijdig wordt beëindigd;
(iii) ingeval van faillissement van de Opdrachtgever.
21.8 Opdrachtgever verleent hierbij toestemming aan Duotone Interior Concepts om het
resultaat uit de Overeenkomst, zoals – maar niet beperkt tot – het ontwerp en foto’s,
naar eigen inzicht te gebruiken voor reclame en andere promotionele doeleinden zonder
hiervoor enige vorm van vergoeding aan Opdrachtgever verschuldigd te zijn.
Artikel 22. Toepasselijk recht en geschillen
22.1 Duotone Interior Concepts is gerechtigd alle rechten en verplichtingen voortvloeiend uit
de Overeenkomst, aan derden over te dragen. De Opdrachtgever verklaart zich
hiermee uitdrukkelijk akkoord.
22.2 Na het sluiten van de Overeenkomst is ontbinding door de Opdrachtgever niet meer
mogelijk, tenzij Duotone Interior Concepts met de ontbinding instemt en de
Opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk de voorwaarden waaronder Duotone Interior
Concepts met de ontbinding instemt bevestigt.
22.3 Indien de onderneming van de Opdrachtgever of een deel daarvan om welke reden dan
ook, op welke wijze dan ook, en in welke vorm dan ook, wordt voortgezet in of
samengebracht met een andere onderneming, dan ontstaat er voor wat betreft de
nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst met Duotone
Interior Concepts een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de oorspronkelijke
Opdrachtgever en de opvolgende onderneming.
22.4 Indien de Overeenkomst wordt aangegaan met twee of meer Opdrachtgevers zijn zij
ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming daarvan
22.5 Op alle onder deze Algemene Voorwaarden gesloten Overeenkomsten is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse tekst van deze algemene
voorwaarden is verbindend en prevaleert boven vertalingen daarvan.
22.6 De rechter van de vestigingsplaats van Duotone Interior Concepts is bij uitsluiting
bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
Niettemin heeft Duotone Interior Concepts het recht het geschil voor te leggen aan de
volgens de wet bevoegde rechter.
22.7 Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben
ingespannen (met een maximale termijn van één (1) maand) een geschil in onderling
overleg te beslechten.

Download onze algemene voorwaarden